PODMIENKY POUŽÍVANIA

Oblasť platnosti, obmedzenie užívania a účel:

Webová stránka www.dasweltauto.sk (ďalej ako „Webová stránka“) umožňuje zákazníkom spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6133/B (ďalej ako „Porsche“) a iným užívateľom (návštevníkom) Webovej stránky a jej podstránok využívať ponúkané obsahy a funkcie na základe a v rozsahu týchto podmienok užívania a ostatných podmienok uvedených na Webovej stránke alebo jej podstránke a na základe a v rozsahu príslušných platných právnych predpisov.

Využívať funkcie Webovej stránky www.dasweltauto.sk je dovolené len svojprávnym (bez výnimky) fyzickým osobám starším ako 18 rokov. Používanie právnickými osobami sa riadi podľa § 13 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Porsche má právo bez uvedenia dôvodu vylúčiť osoby z užívania internetovej služby.

Poskytovanie a zabezpečovanie informačného servisu:

Spoločnosť Porsche sa usiluje o bezproblémovú prevádzku Webovej stránky s adresou www.dasweltauto.sk. Spoločnosť Porsche nezaručuje, že táto Webová stránka bude kedykoľvek technicky bezchybne funkčná a vyhradzuje si právo kedykoľvek jej funkčnosť obmedziť alebo aj zrušiť, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú obmedzením alebo zrušením jej funkčnosti. Informácie, nachádzajúce sa na Webovej stránke alebo jej podstránkach, zhromaždila spoločnosť Porsche a sú užívateľovi k dispozícii s priemernou ročnou mierou dostupnosti 97,5 %. Obsahy, nachádzajúce sa na Webovej stránke alebo na ich podstránkach slúžia výhradne na informačné účely a nie sú právne záväzné, a to s výnimkou obsahov, ktoré podliehajú právnej úprave predpisov týkajúcich sa údajov o spotrebe paliva a emisiách CO2. Údaje o rozsahu dodávky, výzore, cene, výkone, rozmeroch a o hmotnosti vozidiel zodpovedajú poznatkom, ktoré boli k dispozícii v čase zadávania týchto údajov.

Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo na ich zmenu, úpravu alebo doplnenie. Všetky údaje o výbave, cenách a o technických údajoch vychádzajú z vlastností slovenského trhu. Spoločnosť Porsche odporúča každému užívateľovi Webovej stránky alebo jej podstránky, aby si informácie a obsah nachádzajúce sa na Webovej stránke a jej podstránkach predtým, než ich bude akýmkoľvek spôsobom používať, overil.

EU-informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 v zmysle Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007, doplnené nariadením č. 2017/1151 (ktoré od 2017 zaviedlo WLTP)

Udávané hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007,doplnené nariadením č. 2017/1151. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Predovšetkým následkom špeciálnej výbavy a príslušenstva (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič atď.) sa môžu hodnoty spotreby a emisií CO2 líšiť.

Používanie inzerátovej platformy, záruka:

Webová stránka www.dasweltauto.sk je inzerátová platforma, na ktorej môžu byť zverejňované ponuky na jazdené vozidlá, pokiaľ ich obsah neporušuje zákonné predpisy, hlavne ustanovenia o ochrane údajov, príp. tieto podmienky používania. Ponuky/inzeráty zobrazené na www.dasweltauto.sk pochádzajú zásadne od tretích osôb a v žiadnom prípade nepredstavujú záväzné ponuky od Porsche. Porsche poskytuje výhrade inzerátovú platformu, na ktorej môžu oprávnení užívatelia  umiestniť svoje inzeráty, alebo v prípade záujmu môžu nadviazať kontakt a medzi sebou uzatvárať zmluvy. K prípadnému uzavretiu  zmluvy takto dochádza výhradne medzi príslušným inzerentom a záujemcom. Porsche teda nie je ani zástupcom ani splnomocnencom, ani sprostredkovateľom, ani maklérom užívateľov. Všetky zmluvy alebo obchodno-právne kontakty medzi užívateľmi, ktoré boli uzatvorené alebo vytvorené pomocou platformy www.dasweltauto.sk, sa vzťahujú výlučne na právne vzťahy medzi týmito užívateľmi. Porsche preto nepreberá záruku za realizáciu alebo nezrealizovanie zmluvy. Porsche nezodpovedá ani za jazdené vozidlá, s ktorými sa na inzerátovej platforme obchoduje, najmä nezodpovedá z titulu záruky alebo vád, ani z titulu náhrady škody, a ani nenesie zodpovednosť za výrobok. Všetky nároky je preto potrebné právne uplatniť priamo u príslušného užívateľa príp. zmluvného partnera.

Pokiaľ užívatelia/inzerenti alebo nimi poverené osoby zadajú a sprístupnia vyvolateľné obsahy, nepreberá Porsche akúkoľvek záruku za obsah, správnosť, aktuálnosť alebo spoľahlivosť obsahov, ako ani za možné chyby v písaní a chyby prenosu. Za správnosť údajov je zodpovedný inzerujúci užívateľ. Obsah zverejnený na www.dasweltauto.sk sa bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka práv nesmie kopírovať, spracovať, šíriť, zverejňovať alebo verejne poskytovať (online zverejniť), ani akýmkoľvek iným spôsobom využívať. To isté platí aj pre kopírovanie pomocou technologických vyhľadávačov "Robot/Crawler" alebo kopírovanie inými automatickými mechanizmami.

Spoločnosť Porsche nie je zodpovedná za správnosť osobných údajov užívateľov a inzerentov príp. dostupnosť inzerenta pomocou zadaných informácií. Každý užívateľ sa musí sám presvedčiť o identite svojho zmluvného partnera.

Linky na stránky tretích osôb

Táto Webová stránka môže obsahovať linky na webové stránky, prevádzkované tretími osobami. Spoločnosť Porsche si neprisvojuje stránky tretích osôb, ktoré sú prístupné prostredníctvom týchto linkov a nie je zodpovedná za ich obsahy. Viac informácií nájdete v sekcii [Podmienky prelinkovania].

Prípustné využitie služieb

Pri používaní Webovej stránky alebo jej podstránky, jej služieb a obsahov je každý užívateľ povinný rešpektovať a dodržiavať autorské práva, právo na ochranu mena a právo vyplývajúce z ochrannej známky, ako aj iné chránené práva spoločnosti Porsche alebo tretích osôb vrátane ochrany predmetov práva duševného vlastníctva. Chránené sú napríklad všetky webové stránky spoločnosti Porsche vrátane Webovej stránky, jej podstránok, a prezentovaných obrázkov, hudby a značiek ako "Das WeltAuto" a ostatných. To platí aj pre chránené práva koncernových spoločností spoločnosti Porsche. Webová stránka a jej podstránky, ako aj tieto podmienky užívania neznamenajú, že zo strany spoločnosti Porsche bola udelená akákoľvek licencia alebo iné právo napr. na publikovanie obsahu webovej stránky a jej podstránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Každý užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek zneužitia údajov, informácií alebo akýchkoľvek obsahov Webovej stránky    alebo jej podstránky, najmä je povinný:

  • neobchádzať bezpečnostné opatrenia,
  • nepoužívať žiadne zariadenia a nespúšťať žiadne aplikácie, ktoré vedú alebo by mohli viesť k poškodeniu zariadení alebo k výpadku funkcie, najmä následkom zmien fyzikálnej alebo logickej štruktúry serverov alebo siete spoločnosti Porsche alebo iných sietí
  • neintegrovať informačné služby ani žiadnu ich časť do iných webových ponúk, a to súkromných ani komerčných a nepoužívať služby komerčne,
  • nepoužívať predmety práva duševného vlastníctva v rozpore s týmito podmienkami alebo príslušnými právnymi predpismi.

Bezpečnosť pri zasielaní správ spoločnosti Porsche

V prípade, ak má užívateľ Webovej stránky spoločnosti Porsche záujem poslať e-mail z jeho e-mailového účtu, je povinný zohľadniť, že na základe technickej štruktúry internetu musí urobiť vlastné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a integrity obsahov e-mailu. Pre tento účel môže použiť napr. bežne dostupný kódovací software. Pokiaľ by užívateľ chcel zaslať e-mail priamo z kontaktného formulára, údaje budú prenášané bez zakódovania a preto nemôže byť a nebude spoločnosťou Porsche zaručená dôvernosť a integrita obsahov e-mailu.

Zmena rozsahu plnenia

Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zredukovať služby alebo iné plnenia poskytované prostredníctvom Webovej stránky alebo jej časti alebo zmeniť ich funkcionalitu. Kvôli rýchlemu vývoj internetu je potrebné čas od času vykonať úpravy týchto podmienok užívania. V tejto súvislosti platia ustanovenia, uvedené v bode Zmeny podmienok užívania.

Zmeny podmienok užívania:

Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky primeraným spôsobom pre užívateľa s účinnosťou do budúcnosti. Užívateľ bude na zmenu podmienok explicitne upozornený a požiadaný o udelenie súhlasu. Keďže v prípade ponuky webových stránok ide o bezplatnú službu pre všetkých užívateľov a keďže platí pravidlo rovnakého zaobchádzania so všetkými registrovanými užívateľmi, je neprípustné používanie Webovej stránky používateľmi v rozpore s týmito podmienkami užívania alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Prípustné využitie služieb

Na využívanie servisov a služieb poskytovaných Webovou stránkou ako aj na tieto podmienky užívania bude aplikované právo Slovenskej republiky, s výnimkou kolíznych noriem. V prípade, ak budete mať problémy alebo otázky k Webovej stránke www.dasweltauto.sk, kontaktujte spoločnosť Porsche Slovakia.

A teraz Vám už prajeme príjemnú zábavu pri používaní Webovej stránky www.dasweltauto.sk

language car-favorit compare-large searchagent up