priame hľadanie

Zadaním čísla prevádzky a skladového čísla si vyvoláte priamo zvolené vozidlo.
Číslo prevádzky Číslo skladovej zásoby

Pravidlá ochrany osobných údajov. 

Naša webstránka používa cookies. Aktivovanie a deaktivovanie a rozsah cookies môžete nastaviť sami nastavením Vášho počítača (zvyčajne v rámci nastavenia internetového prehliadača, napr. Internet Explorer). Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o. vychádza z toho, že súhlasíte s aktivovaním cookies, ak to Váš prehliadač umožňuje.Tieto údaje budú vyhodnotené pre štatistické účely. Pritom sa jedná výlučne o informácie, ktoré neumožňujú spätné zistenie údajov o Vašej osobe. Ako jednotlivý užívateľ zostávate pritom anonymný.

Súhlas so spracovaným osobných údajovKliknutím súhlasnej ikony vyššie týmto v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) dobrovoľne udeľujem svoj súhlas spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6133/B (ďalej ako „Porsche“) na spracúvanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom registračného formulára v rozsahu najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titul a kontaktné údaje ako sú uvedené v registračnom formulári (ďalej len ako „osobné údaje“)

Tento súhlas udeľujem na dobu 15 rokov .

 

Účelom spracovania osobných údajov je ponuka tovarov, služieb a iných aktivít spoločnosti Porsche a jej partnerov, ich zdokonaľovanie, zisťovanie spokojnosti zákazníkov. Toto sa môže uskutočniť prostredníctvom emailu alebo poštou.

Zároveň ako dotknutá osoba udeľujem svoj súhlas na sprístupnenie a poskytnutie osobných údajov tretím osobám, a to materským spoločnostiam spoločnosti Porsche a ostatným spoločnostiam v rámci skupiny Porsche a koncernu Volkswagen a inštitúciám pre výskum mienky pre marketingové účely a analýzy spokojnosti klientov vrátane subjektov so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie. Tieto údaje budú prenesene v zaheslovanej forme, aby sa zabránilo zneužitiu údajov tretími osobami.

Súčasne v súlade s § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení udeľujem súhlas k používaniu a spracovaniu osobných údajov, a to za účelom priameho marketingu.

Spojenie Vašich osobných údajov s údajmi, ktoré sú k dispozícii cez prístupové protokolovanie prostredníctvom IP-adresy za účelom nastavenia osobného užívateľského profilu je vylúčené.

Tieto vyššie uvedené súhlasy možno kedykoľvek písomne odvolať a zrušiť zasielanie ponúk, noviniek a informácii o spoločnosti Porsche. Všetky práva dotknutej osoby v súlade s § 28 Zákona o ochrane osobných údajov sú zachované ( http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/docs/122_2013.pdf ).