priame hľadanie

Zadaním čísla prevádzky a skladového čísla si vyvoláte priamo zvolené vozidlo.
Číslo prevádzky Číslo skladovej zásoby

Podmienky prelinkovania.1. Toto webové sídlo a webová stránka www.dasweltauto.sk (ďalej ako „Webová stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6133/B (ďalej ako „Porsche“) a obsahuje domovskú (hlavnú) stránku (prvú stránku) a všetky ostatné webové stránky tohto webového sídla.

2. Spoločnosť Porsche víta a umožňuje vytváranie právne korektných prepojení, resp. tzv. linkov na Webovú stránku, vrátane prepojení na domovskú stránku a všetky ostatné webové podstránky tejto Webovej stránky za podmienok uvedených v týchto podmienkach, najmä:

- Prepojenia, tzv. linky na Webovú stránku alebo jej ktorúkoľvek podstránku smú byť realizované výlučne cez ponúkaný RSS feed. Tým sa umožní aktuálne a okamžité zobrazenie celej aktuálnej ponuky vozidiel na Webovej stránke na príslušnej internetovej platforme užívateľa.
Prihlásnie na RSS feed

- Každé prepojenie (link) musí obsahovať jasný a jednoznačný odkaz na Webovú stránku spoločnosti Porsche alebo jej podstránku; predovšetkým nesmie byť žiaden obsah webovej stránky alebo niektorej jej podstránky zobrazovaný skreslene.

3. Vytváranie prepojení na webovú stránku alebo na jej jednotlivé podstránky bez udania zreteľného a jednoznačného označenia pôvodcu (Deep-Linking) je výslovne zakázané.

4. Vytváranie prepojení (prelinkovaní) resp. referrals prostredníctvom bežných internetových vyhľadávačov (yahoo, google atď.) je prípustné.

5. Pokiaľ nebudú realizované jednoduché prepojenia v zmysle bodu 2., ale budú ďalej spracúvané dáta z Webovej stránky spoločnosti Porsche alebo jej podstránky tak, že tieto údaje budú k dispozícii pre platenú online službu iného poskytovateľa, je takéto ďalšie používanie a ďalšie spracúvanie prípustné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Porsche a za odplatu; spoločnosť Porsche si v tejto súvislosti vyslovene vyhradzuje právo poskytovanie týchto údajov vyúčtovať.

6. Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo aj bez udania dôvodu zakázať prelinkovanie/vytvorenie odkazov určitým subjektom, firmám, podnikom, organizáciám, skupinám subjektov a/alebo skupinám podnikov vzhľadom na určitý obsah webových stránok alebo webových sídiel.

7. Vytváranie priamych alebo nepriamych prepojení (linkov) na Webovú stránku alebo jej podstránku, ktoré priamo alebo aj nepriamo súvisí s právne neprípustnými, nemorálnymi, politicky radikálnymi, diskriminujúcimi, kriminálnymi, urážlivými alebo podobnými informáciami, webovými obsahmi, webovými sídlami alebo webovými stránkami, je takisto neprípustné a zakázané. Spoločnosť Porsche sa vyslovene dištancuje od takýchto obsahov na takýchto stránkach, vrátane všetkých podstránok.

8. Spoločnosť Porsche nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody a ujmy akéhokoľvek druhu a právnej podstaty, ktoré vzniknú prepojením (prelinkovaním), ktoré porušujú alebo porušovali alebo sú v rozpore s týmito podmienkami pre prepojenia.

9. Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez udania dôvodu odvolať svoj súhlas s prepojením a existujúce prepojenie (link) zrušiť ako aj postupovať proti porušeniam týchto podmienok pomocou všetkých technických a/alebo právnych prostriedkov, ktoré má k dispozícii.