priame hľadanie

Zadaním čísla prevádzky a skladového čísla si vyvoláte priamo zvolené vozidlo.
Číslo prevádzky Číslo skladovej zásoby

Podmienky používania.Oblasť platnosti, obmedzenie užívania a účel:
Webová stránka www.dasweltauto.sk (ďalej ako „Webová stránka“) umožňuje zákazníkom spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 6133/B (ďalej ako „Porsche“) a iným užívateľom (návštevníkom) Webovej stránky a jej podstránok využívať ponúkané obsahy a funkcie na základe a v rozsahu týchto podmienok užívania a ostatných podmienok uvedených na Webovej stránke alebo jej podstránke a na základe a v rozsahu príslušných platných právnych predpisov.

Poskytovanie a zabezpečovanie informačného servisu:
Spoločnosť Porsche sa usiluje o bezproblémovú prevádzku Webovej stránky s adresou www.dasweltauto.sk. Spoločnosť Porsche nezaručuje, že táto Webová stránka bude kedykoľvek technicky bezchybne funkčná a vyhradzuje si právo kedykoľvek jej funkčnosť obmedziť alebo aj zrušiť, pričom nezodpovedá za škodu spôsobenú obmedzením alebo zrušením jej funkčnosti. Informácie, nachádzajúce sa na Webovej stránke alebo jej podstránkach, zhromaždila spoločnosť Porsche a sú užívateľovi k dispozícii s priemernou ročnou mierou dostupnosti 97,5 %..
Obsahy, nachádzajúce sa na Webovej stránke alebo na ich podstránkach slúžia výhradne na informačné účely a nie sú právne záväzné, a to s výnimkou obsahov, ktoré podliehajú predpisom pre údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2. Údaje o rozsahu dodávky, výzore, cene, výkone, rozmeroch a hmotnosti vozidiel zodpovedajú poznatkom, ktoré boli k dispozícii v čase zadávania týchto údajov. Spoločnosť Porche si vyhradzuje právo na ich zmenu, úpravu alebo doplnenie.. Všetky údaje o výbave, cenách a technických údajoch vychádzajú z vlastností slovenského trhu. Spoločnosť Porsche odporúča každému užívateľovi Webovej stránky alebo jej podstránky, aby si informácie a obsah nachádzajúci sa na Webovej stránke a jej podstránkach predtým než ich bude akýmkoľvek spôsobom používať overil..

EU-informácie o spotrebe paliva a emisiách CO2 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007::
Udávané hodnoty boli zistené podľa predpísaných meracích postupov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady smernice (ES) č. 715/2007. Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou ponuky, ale slúžia výhradne na účely porovnania rôznych typov vozidiel. Predovšetkým následkom špeciálnej výbavy a príslušenstva (napr. širšie pneumatiky, klimatizácia, strešný nosič atď.) sa môžu hodnoty spotreby a emisií CO2 líšiť.

Servis a plnenia poskytované partnermi:
Niektoré informačné servisy, plnenia, obsah a služby Webovej stránky alebo niektorej jej podstránky sú poskytované tretími osobami - partnermi spoločnosti Porsche. Pre tieto servisy platia obchodné podmienky daných partnerov a s využitím ich servisu, obsahov a služieb na Webovej stránke alebo jej podstránke alebo na iných stránkach spoločnosti Porsche nie je spojené žiadne odporúčanie, povinnosť, záväzok alebo záruka poskytnutá spoločnosťou Porsche. Za tieto obsahy a údaje nenesie spoločnosť Porsche žiadnu zodpovednosť. Pri týchto ponukách a službách tretích osôb alebo partnerov spoločnosti Porsche sa nejedná o obchodných zástupcov alebo obdobných zástupcov spoločnosti Porsche.

Linky na stránky tretích osôb
Táto Webová stránka môže obsahovať linky na webové stránky, prevádzkované tretími osobami. Spoločnosť Porsche si neprisvojuje stránky tretích osôb, prístupné prostredníctvom týchto linkov a nie je zodpovedná za ich obsahy. Viac informácií nájdete v sekcii [Podmienky prelinkovania].

Prípustné využitie služieb
Pri používaní Webovej stránky alebo jej podstránky, jej služieb a obsahov je každý užívateľ povinný rešpektovať a dodržiavať autorské práva, právo na ochranu mena a známkové právo, ako aj iné chránené práva spoločnosti Porsche alebo tretích osôb vrátane ochrany predmetov práva duševného vlastníctva. Chránené sú napríklad všetky webové stránky spoločnosti Porsche vrátane webovej stránky, jej podstránok, a prezentovaných obrázkov, hudby a značiek ako "Das WeltAuto" a ostatných. To platí aj pre chránené práva koncernových spoločností spoločnosti Porsche. Webová stránka a jej podstránky, ako aj tieto podmienky užívania neznamenajú, že zo strany spoločnosti Porsche bola udelená akákoľvek licencia alebo iné právo napr. na publikovanie obsahu webovej stránky a jej podstránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Každý užívateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek zneužitia údajov, informácií alebo akýchkoľvek obsahov webovej stránky alebo jej podstránky, najmä je povinný:
 • neobchádzať bezpečnostné opatrenia
 • nepoužívať žiadne zariadenia a nespúšťať žiadne aplikácie, ktoré vedú alebo by mohli viesť k poškodeniu zariadení alebo k výpadku funkcie, najmä následkom zmien fyzikálnej alebo logickej štruktúry serverov alebo siete spoločnosti Porsche alebo iných sietí,
 • neintegrovať informačné služby ani žiadnu ich časť do iných webových ponúk, a to súkromných ani komerčných a nepoužívať služby komerčne
 • nepoužívať predmety práva duševného vlastníctva v rozpore s týmito podmienkami alebo príslušnými právnymi predpismi.


 • Bezpečnosť pri zasielaní správ spoločnosti PorscheV prípade, ak má užívateľ webovej stránky spoločnosti Porsche záujem poslať e-mail z jeho e-mailového účtu, je povinný zohľadniť, že na základe technickej štruktúry internetu musí urobiť vlastné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a integrity obsahov e-mailu. Pre tento účel môže použiť napr. bežne dostupný kódovací software. Pokiaľ by užívateľ chcel zaslať e-mail priamo z kontaktného formulára, údaje budú prenášané bez zakódovania a preto nemôže byť a nebude spoločnosťou Porsche zaručená dôvernosť a integrita obsahov e-mailu.

  Zmena rozsahu plnenia
  Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo kedykoľvek rozšíriť alebo zredukovať služby alebo iné plnenia poskytované prostredníctvom webovej stránky alebo jej časti alebo zmeniť ich funkcionalitu. Kvôli rýchlemu vývoj internetu je potrebné čas od času vykonať úpravy týchto podmienok užívania. V tejto súvislosti platia ustanovenia, uvedené v bode Zmeny podmienok užívania.

  Zmeny podmienok užívania:
  Spoločnosť Porsche si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky spôsobom s účinnosťou do budúcnosti. Užívateľ bude na zmenu podmienok explicitne upozornený a požiadaný o udelenie súhlasu. Keďže v prípade ponuky webových stránok ide o bezplatnú službu pre všetkých užívateľov a keďže platí pravidlo rovnakého zaobchádzania so všetkými registrovanými užívateľmi, je používanie webovej stránky používateľmi v rozpore s týmito podmienkami užívania alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi neprípustné.Prípustné využitie služieb
  Na využívanie servisov a služieb poskytovaných Webovou stránkou ako aj na tieto podmienky užívania bude aplikované právo Slovenskej republiky.
  V prípade, ak budete mať problémy alebo otázky k webovej stránke www.dasweltauto.sk, použite prosím [Feedback-formulár] A teraz Vám už prajeme príjemnú zábavu pri používaní Webovej stránky www.dasweltauto.sk